e-GDDS

Raportime nga Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit / General Directory of Debt

Excel file         XML file

Raportime nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit / General Directory of Treasury

Excel file          XML file