Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per taksen mbi pasurine e paluajtshme"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 155/2015, “PËR LOJËRAT E FATIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj “Për disa ndryshime në Ligjin, Nr.71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projekligji "Per administrimin e objekteve te konfiskuara si ndertime pa leje me qellim perdorimin e tyre per interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale te shkaktuara"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji "Per llogarine e pagesave me sherbime bazike"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendimi "Per miratimin e Programit te Reformave Ekonomike (ERP) 2023-2025"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

P R O J E K T L I G J “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE””

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllurRaportet Vjetore

Planet Vjetore

Baza Ligjore