Drejtoria e Apelimit Tatimor

Drejtori i Drejtorisë

Mimoza Kalia

Misioni

Drejtoria e Apelimit Tatimor, pjesë përbërëse e strukturës organike të Ministrisë së Financave, është funksion i pavarur në vendimmarrje që shqyrton dhe merr vendim ndaj ankimit administrativ tatimor për vlera deri në 20.000.000 lekë.

Shqyrtimi dhe vendimmarrja e apelimeve tatimore, për vlera mbi 20.000.000 lekë kryhet nga Komisioni për Shqyrtimin e Apelimit Tatimor në Ministrinë e Financave, në përbërje të të cilit janë 7 anëtarë, tre përfaqësues të Ministrisë së Financave, dy përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Drejtori i Apelimit Tatimor dhe një përfaqësues i Avokaturës së Shtetit.

DAT dhe KSHAT janë organe që verifikojnë ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e akteve administrative të nxjerra nga administrata tatimore, me kërkesën e tatimpaguesit.

Struktura

 

Funksionet

Funksionet kryesore të Drejtorisë së Apelimit Tatimor janë:

  • Shqyrtimi i ankimeve të tatimpaguesve ndaj njoftim vlerësimeve, çdo vendimi që ndikon në detyrimin e tij tatimor, çdo kërkese për rimbursim ose lehtësim tatimor, ose çdo akti ekzekutiv të posaçëm tatimor, në lidhje me tatimpaguesin

 

  • Garantimi i trajtimit ligjor, të barabartë, asnjanës dhe profesional i ankesave të tatimpaguesve lidhur me vendimet administrative të Drejtorive Rajonale Tatimore.

 

  • Marrja e vendimeve në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi dhe duke respektuar afatet e përcaktuara në kreun XIII të Ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”.

 

Publikime

Vendimi 1

Vendimi 2

Vendimi 3

Vendimi 4

Vendimi 5

Vendimi 6

Vendimi 7

Vendimi 8

vendimi 9

Vendimi 10

Vendimi 11

Vendimi 12

Vendimi 13

Vendimi 14

Vendimi 15

Vendimi 16

 

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor

Vendim i Drejtorisë së Apelimit Tatimor