Aktet ligjore dhe nënligjore per taksat

Ligji  Nr. 10 091, Datë 5.03.2009 Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar 

VKM  nr.37, datë  21.01.2016 per profesionet e lira

VKM nr.38, datë 21.01.2016 per akcizat

VKM nr.469, datë 03.06.2015 “Për përcaktimin e vlerës minimale të çmimit të referencave të qirave të ndërtesave për qëllime tatimore”

Urdhër nr. 36, datë 12/05/2015 “Për kufizimin e sasive të karburantit që gjendet në serbatorët e zakonshëm dhe depozitat e posaçme të automjeteve tregtare dhe në serbatorët e lëvizshëm të automjeteve private”

VKM-ja e rimbursimit të TVSH për eksportuesit

VKM-ja  nr. 348, datë 4.6.2014 “Për përcaktimin  e listës së makinerive e të pajisjeve që janë drejtpërdrejt të lidhura me investimin dhe të procedurave të përjashtimeve e të kritereve  përkatëse, të ndryshuar”


Udhëzimi nr.6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”

Model autorizimi për përfshirjen në operacione të përpunimit aktiv

Model certifikate e lëvrimit NATO

Kërkesë për rimbursim

Libër blerje dhe Shitje

Modeli i faturës tatimore

Njoftim për miratimin e rimbursimit

Njoftim për mosmiratimin e rimbursimit

Urdhër pagesa për rimbursim


Udhëzimi nr.26, date 16.12.2014“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.24, datë 02.09.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Udhëzimi nr.27, date 16.12.2014“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.

Udhëzimi nr 25, date 16.12.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin nr.32, date 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel”, te ndryshuar”.

Udhezim nr.19 date 03.11.2014 “Për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompesimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar”

Udhëzim i përbashkët nr. 9634 datë 30.06.2014 “Për faljene dënimeve administrative në formën e gjobave, të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore, të kryera për periudhën i mars deri më 31 gusht 2013”

Udhëzim nr. 673/2, datë 28.1.2014 i përbashkët “Për përcaktimin e listës së mallrave dhe shërbimeve që përdoren për realizimin e fazës së kërkimit të operacioneve hidrokarbure, të cilat përjashtohen nga pagesat e TVSH-së (datë 28.1.2014)”

Udhëzim nr. 6/2 datë 3.04.2014 i TVSH “Për barnat dhe hidrokarburet (rishikuar më datë 03/04/2014)”

Udhëzim i përbashkët për përcaktimin e listës së mallrave dhe shërbimeve që përdoren për realizimin e fazës së kërkimit të operacioneve hidrokarbure, të cilat përjashtohen nga pagesat e TVSH-së

Udhëzim nr. 6/4, datë 16.5.2014 “Për një ndryshim në udhëzimin nr. 17, datë 13.5.2008, “Për tatimin mbi vlerën e  shtuar”, të ndryshuar”


Marrëveshje me Qeverine e Kosovës për heqjen e tatimit të dyfishtë lidhur me tatimet mbi të ardhurat e mbi kapitalin dhe për parandalimin e evazionit fiskal

Marrëveshje me Qeverine e Kosovës për heqjen e TVSH -së për librat, produktet e përafërta me librin, gazetat, revistat, periodikët si dhe materialet e ngjashme të shtypit të publikuara më Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës


Ligji nr.87/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Ligji nr.86/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar

Ligji nr.85/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar

 Ligji nr.84/2014 “Për disa ndryshime në ligjin në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Ligji nr. 83/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, të ndryshuar”

Ligji nr.52, datë 22.05.2014 “Për Veprimtarinë e Sigurimit dhe Risigurimit”

Ligji nr.53, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”

Ligj nr. 142/2014 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

 1. Udhëzimet për deklarimin dhe pagesat e detyrimeve tatimore
 2. Projekt-ligji “Për lojërat e Fatit”
 3. Paketa Fiskale 2015
 4. Paketa Fiskale 2014
 5. Kodi Doganor
 6. Ligji i ri i TVSH-së dhe Tabela e Përputhshmërisë (Mars 2014)
 7. Paketa e Akteve Ligjore dhe Nënligjore
 8. Deklarata Integrale Vjetore e të Ardhurave
 9. Historiku i Tatimeve
 10. Paketa Fiskale 2016
 11. Legjislacioni per Migrimin