Postuar më: 10/09/2022

Vendimi i Bordit të Transparencës së produkteve të shportës datë 10.9.2022

Bordi i Transparencës dhe Monitorimit të Çmimeve të Tregtimit me Shumicë/Pakicë të produkteve ushqimore bazë dhe produkteve të tjera të lidhura me to në zbatim të aktit normativ nr. 7, datë 18.03.2022 “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”,

 

 

VENDOSI

 

 1. Miratimin e marzheve tavan që do të aplikohen për disa produkte ushqimore bazë, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar nga rritja e çmimeve ndërkombëtare.

 

 1. Për artikullin sheqer (1 kg) miratohen marzhet si më poshtë:
 2. Marzhi tavan i tregtimit të shitjes me shumicë të sheqerit nga importuesi dhe ambalazhuesi është 15 lekë/kg (6 lekë/kg për importuesin dhe 9 lekë/kg për ambalazhuesin) mbi koston e importit plus detyrimet e paguara në doganë.
 3. Marzhi i tregtimit të transportuesit i cili mund të jetë shitësi me shumicë, shitësi me pakicë apo palë të treta, nga magazina e shitësit me shumicë tek magazina e shitësit me pakicë është 2 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi.
 4. Marzhi i tregtimit të shitjes në njësitë e tregtimit me pakicë të produktit sheqer është 3 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi plus transportin sipas gërmës “b” të këtij paragrafi.

 

 1. Për artikullin miell masiv miratohen marzhet tavan si më poshtë:
 2. Marzhi tavan i tregtimit të shitjes me shumicë të miellit nga prodhuesi dhe ambalazhuesi llogaritet si vijon:
 3. Kostos së importit të grurit plus detyrimeve të paguara në doganë i shtohet mbi to 32% kosto e përpunimit dhe ambalazhimit nga grurë në produkt të gatshëm miell; dhe
 4. Mbi kostot e llogaritura sipas pikës së mësipërme “i”, shtojmë marzhin e tregtimit 2.5 lekë/kg për tregtarët e shumicës.
 5. Marzhi i tregtimit të transportuesit i cili mund të jetë shitësi me shumicë, shitësi me pakicë apo palë të treta, nga magazina e shitësit me shumicë tek magazina e shitësit me pakicë është 2.5 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi.
 6. Marzhi i tregtimit të shitjes në njësitë e tregtimit me pakicë të produktit miell masiv është 2.5 lekë/kg mbi çmimin e llogaritur sipas gërmës “a” të këtij paragrafi plus transportin sipas gërmës “b” të këtij paragrafi.

 

 1. Ky vendim është i detyrueshëm për të gjitha subjektet që tregtojnë me shumicë/pakicë produktet e përcaktuara në këtë vendim.

 

 1. Administrata Tatimore, monitoron tregun nëpërmjet verifikimit të faturave të lëshuara nga subjektet gjatë periudhës së situatës së veçantë të krijuar në treg dhe raporton pranë Bordit çdo muaj brenda datës 10 të muajit pasardhës të periudhës raportuese.

 

 1. Ky vendim hyn në fuqi në datë 10.09.2022 dhe i shtrin efektet deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit.

 

Pasqyra nr. 1.

 

Përshkrimi Kosto më e lartë në import dhe pagesa në doganë (zhdoganimit 15 Gusht – 8 Shtator 2022) Marzhi në import/shumicë Marzhi me Shumicë (importuesi i ndryshëm nga shitësi me Shumicë) Marzhi i transportuesit Marzhi i tregtimit të shitjes me pakicë Çmimi tavan për shitjen me pakicë Sqarime
Sheqer 98

lekë/kg

6 lekë/kg 9 lekë/kg 2 lekë/kg 3 lekë/kg 118 lekë/kg Marzhi i shumicës mbulon kostot e ambalazhimit si dhe çdo kosto biznesi, përfshirë shpenzimet operacionale dhe çdo shpenzim tjetër për tregtimin e produktit të paketuar. Çmimi tavan i tregtimit për këto produkte nga importuesi me koston më të lartë të zhdoganimit do të jetë 118 lekë/kg. Kjo rritje e çmimit të sheqerit rrjedh si shkak i ndryshimit të kursit të këmbimit ndërmjet monedhave të dollarit amerikan dhe lekut.
Miell 57

lekë/kg

32% kosto përpunimi +2.5 lekë/kg   2,5 lekë/kg 2.5 lekë/kg 83 lekë/kg Marzhi i shumicës mbulon kostot e përpunimit të grurit dhe prodhimit të miellit, ambalazhimit, firot ligjore, si dhe çdo kosto biznesi, përfshirë shpenzimet operacionale dhe çdo shpenzim tjetër për tregtimin e produktit të paketuar. Çmimi tavan i tregtimit për këto produkte nga importuesi me koston më të lartë të zhdoganimit do të jetë 83 lekë/kg.