Postuar më: 29/10/2020

Urdheri Nr.260, date 27.10.2020 ”Per disa ndryshime dhe nje shtese ne urdherin nr.3, date 08.01.2016 ”Per miratimin e Rregullores per Trajnimin e Vijueshem Profesional per Audituesit e Brendshem ne Sektorin Publik.pdf