Postuar më: 29/10/2020

Urdheri Nr.259, date 27.10.2020 ”Per miratimin e ndryshimit te Programit te Trajnimit te Vijueshem Profesional te Audituesve te Brendshem ne Sektorin Publik per Vitin 2020, miratuar me urdher nr.427, date 20.12.2019 ”.pdf