Postuar më: 09/11/2020

Urdher Nr.65-2, date 6.11.2020 ”Për një ndryshim në urdhërin nr.65, datë 6.3.2020”Për fillimin e procesit te Certifikimit të AB për Sezonin 2020-2021”, të ndryshuar