Postuar më: 14/01/2020

Urdher nr.4, date 10.01.2020 Per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve ne Manualin e Auditimit te Brendshem, miratuar me urdherin nr.100, date 25.10.2016