Udhëzimi Plotësues Nr.8 datë 06.03.2017 – “Për Zbatimin e Buxhetit të vitit 2017”