Postuar më: 06/01/2021

Udhëzimin nr.46, datë 24.12.2020 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2020