Postuar më: 28/10/2020

Udhezimi Nr.42, date 27.10.2020 Per ndjekjen e zbatimit te rekomandimeve te dhena nga auditimi i brendshem ne sektorin publik