Postuar më: 14/12/2021

Udhezimi nr. 25, date 09.12.2021 ” Per procedurat e mbylljes se llogarive vjetore te buxhetit per vitin 2021″