Postuar më: 06/01/2021

Udhëzimin nr. 37, datë 19.12.2020 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2019