Taksa e Akteve dhe e Pullës

Taksa e akteve dhe e pullës    Masa e taksës (në lekë)
   1       Për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit 50
2    Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë për lidhje martese” në gjuhë të huaj 200
3    Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë lindjeje” në gjuhë të huaj 200
4    Për lëshimin e dokumentit “Certifikatë martese” në gjuhë të huaj 2000
5    Për regjistrimin e shtetasve të huaj pas dhënies së shtetësisë shqiptare 2000
6    Për të regjistruar vendimin e ndryshimit të emrit/mbiemrit 1000
7    Për mbajtjen e akteve të lidhjes së martesës 1000
8    Për procedurën për veçim/bashkim familjesh të shtetasve 1000