Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Më poshtë mund të shkarkoni Statistika Fiskale Vjetore

Statistika Fiskale mujore Viti 2023 Viti 2022 Viti 2021 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti  2011
Janar – Dhjetor excel pdf Excel  Pdf   exel  pdf  excel   pdf excel pdf  excel paraprake  pdf excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Nëntor excel perfundimtar pdf perfundimtar  exel  pdf  excel   pdf   excel  pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Tetor  excel paraprape  pdf paraprake  exel  pdf  excel pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shtator excel pdf exel pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Gusht excel pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Korrik excel pdf  excel  pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf pdf pdf
Janar – Qershor exel pdf excel pdf excel pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Maj  exel  pdf  excel  pdf  excel  pdf excel  pdf   excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Prill exel perfundimtar pdf perfundimtar excel pdf  excel   pdf   excel paraprake  pdf  excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Mars  exel perfundimitar pdf perfundimtar  excel pdf  excel pdf  excel pdf excel  paraprake pdf excel  pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shkurt exel pdf excel pdf excel pdf  excel  pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Janar exel pdf excel pdf  excel pdf excel  paraprake pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf

 

 

 

  1. Viti 2010
  2. Viti 2009
  3. Viti 2008
  4. Viti 2007
    1. Viti 2006
  5. Viti 2005
  6. Viti 2004