Shpallje njoftimesh

Grant Contract Award – EuropeAid/172781/ID/ACT/AL “Capacity Building For Civil Servants Of The Public Administration, Including Trainings/Internships In EUMember State Administrations And Traineeship Scheme (“Young Cells)”

Announcement of winning proposals Lead Managers 2023

Environment Support Programme

Njoftim per zhvillimin e tenderit per Laboratoret

Njoftim per zhvillimin e tenderit per Laboratoret

Request for Proposal for Joint Lead Manager 2023

Urdheri Nr.295, date 30.12.2022 Per miratimin e Programit të TVP te AB per vitin 2023

Njoftimit për Përzgjedhjen e Trajnerëve të TVP-së

Pyetesor Tematik per bashke-berjen e PV OGP 2022-2024

Announcement of the winning proposal – Legal Consultant

Ftesë për konsultim të gjerë të draft Programit të Reformave Ekonomike 2023-2025 (ERP)

Request for Proposal for Legal Consultant (English version)

Kerkese per propozim per Keshilltarin ligjor (Version shqip)

Urdhër per tenderim per pajisje laboratorike ,Fier

Njoftim per zhvillimin e tenderit per Laboratoret

Fature Arketim Certifikimi AB sezoni 2022-2023

Njoftimi per pjesemarrjen ne procesin e TVP viti 2022 te AB te Certifikuar , te cilet nuk ushtrojne detyren si auditues te brendshëm

Lista e kandidateve fitues per regjistrim në Procesin e Certifikimit sezoni 2022-2023

Njoftim per zhvillimin e tenderit per Laboratoret

Urdher 15.09.2022 per Tenderimin e Pajisjeve Laboratorike

Njoftim MFE_APP

Manual teknik “Per menyren e krijimit te nje procedure ne SPE”

Njoftim per fillimin e procesit te Trajnimit te Vijueshem Profesional te AB ne detyre per vitin 2022

Urdheri nr.191, date 19.7.2022 Per fillimin e procesit te certifikimit te audiotuesve te brendshem ne sektorin publik per Sezonin 2022-2023

Njjqv qe mund te jene ne kushte veshiresie financiare ose paaftesi-paguese

Njoftim per zhvillimin e tenderit per blerjen e materialeve didaktike per shkollen Rakip Kryeziu Fier (1)

Njoftim per zhvillimin e tenderit per mobiljet per konviktin dhe shkollen Rakip Kryeziu (1)

Njoftim per konsultimin e draft ERP 22-24

Urdhër nr. 29/1, date 1.12.2021 “Per emerimin dhe mandatimin e kryetarit dhe anetareve te Bordit te Mbikeqyrjes Publike”

“Contract Award for Activity Ref. No. WBTTF-ALB-411D Re-Bid”

Rezultateve të provimit me Gojë të procesit te certifikimit të Audituesve të Brendshëm, Sezoni 2020-2021

The announcement of the winning proposal

Announcement-of-winning-proposals-Financial Consultant

Ftese per Oferte per Keshilltarin Financiar

Request for Proposal for the Financial Consultant

Regarding the extension of the Lead Managers expression of the interest submission deadline 

The announcement of the winning proposal  Regarding the selection of the Legal Consultant

Hapja e  Thirrjes VI të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.

Request For Proposal for Joint Lead Manager

Request for Proposal Legal Consultant

Rezultatet e Testimit Moduli Baze 4 Certifikimi i AB Sezoni 2020-2021

Njoftim per anullim procedure per perzgjedhjen e zhvilluesit të zonës teknologjike të zhvillimit ekonomik në Spitallë, Durrës

Njoftim mbi anulimin e procedures me objekt Punime ristrukturimi të Shkollës Mekanike Bujqësore Hasan Dervish Gina, Lushnje – A

Rezultatet e Testimit Moduli Baze 3 Certifikimi AB Sezoni 2020-2021

Per projektet e vitit 2021

Njoftim per aplikimin per pozicionin Menaxher Projekti te projektit IPA Nderkufitar BRE – Business Register Empowerment. 

Fillimi i procedurës së përzgjedhjes të zhvilluesit të zonës teknologjike të zhvillimit ekonomik në Spitallë, Durrës

Rezultateve te Testit për Modulin Bazë 2

Njoftim per Këshillit Kombëtar të Strehimit

Mbi ecurinë e treguesve kryesorë të shpenzimeve buxhetore ,për periudhën Janar 2021

MFE bën thirrje: Ide novative, aplikoni të përfitoni për zhvillimin e biznesit te ChallengeFund

Mbështetje për sipërmarrjen, 154 biznese përfituan grante nga Projekti IDEA

Njoftimit te Drejtorise se Harmonizimit te Auditimit te Brendshem “Per shpalljen e kritereve dhe dokumentacionit per aplikim per Trajner ne Trajnimin e Vijueshem Profesional  te audituesve te brendshem per vitin 2021

Urdherit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.345, date 31.12.2020 “ Për miratimin e Programit të Trajnimit të Vijueshem Profesional të Audituesve te Brendshëm ne sektorin public për vitin 2021

Urdher Nr.29 per kandidate per anetare te BMP

Parashkollori

Njoftim per Trajnere per Certifikimin e AB

Urdher SP nr.24 date 2.2.2021

Urdher SP nr.23 date 2.2.2021

Urdher Ministri nr. 22 date 2.2.2021 MFE

Projektin “NEST – Networking for Smart Tourism Development

PAST4Future – Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future

Projekti NEST/ MFE publikon thirrjen për përzgjedhjen e ideve për “Menaxhimin e Destinacionit Inteligjent” në Shqipëri

Cancellation Notice for service tender procedure CFCU/Sida 01“Institutional Capacity Building of the Water Resources Management Agency”

Rezultatet Thirrje per propozim Nentor 2020

Urdheri Nr.296, date 09.12.2020 Per disa ndryshime dhe shtesa ne Urdherin nr.37, date 16.3.2016 ”Per miratimin e Rregullores se Procedurave te Certifikimit te Audituesve te Brendshem ne sektorin Publik’, te ndryshuar

Lista Perfundimtare e Kandidateve per Auditues te Brendshëm të Shpallur Fitues për ndjekjen e Proçesit të Çertifikimit, Sezoni 2

Njoftimi per Regjistrim te kandidateve për Auditues te Brendshëm, Sezoni 2020-2021

Per nje ndryshim ne urdhrin per proceduren e perzgjedhjes per pozicionin e Drejtorit te Njesise se menaxhimit te programit PMU

Fature per Arketim Nr.22396, date 03.12.2020 te ardhura nga regjistrimi per Certifikimin e AB sezoni 2020-2021

Lista e trajnereve fitues

Lista Paraprake e Kandidateve fitues në Kursin e Certifikimit Sezoni 2020-2021

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin online për ngritjen e kapaciteteve të ndërmarrjeve në fushën e turizmit

Rezultatet Thirrje per propozim Tetor 2020

Njoftimi per Shpalljen e Kritereve dhe dokumentacionit per aplikim Trajner Zevendesues TVP 2020

Urdhri nr 80, date 17.11.2020

Per proceduren e perzgjedhjes per pozicionin e Drejtorit te Njesise se menaxhimit te programit PMU

Njoftimin per zhvillimin e tenderit per “Rikonstruksionin e shkolles “Rakip Kryeziu” Fier

Njoftimin per zhvillimin e tenderit per “Rikonstruksionin e shkolles“Mekanike Bujqesore” Lushnje

Rezultatet Thirrje per propozim Shtator 2020

Njoftimin per zhvillimin tenderi: Rehabilitimin,zgjerimin dhe ngitjene e kapaciteteve te Qendres Multifunksionale Kamez

Për shpalljen e procesit të përzgjedhjes së inspektorëve financiar publik, ekspertë të jashtëm, punonjës të administratës publike apo jashtë saj

Rezultatet Thirrje per propozim Korrik 2020

Institutional Capacity Building of the Water Resources Management Agency

IBAN _ Kontribute vullnetare, COVID-19 ne BND

SHPALLJE FITUESI:Për procedurën e përzgjedhjes së këshilltarit financiar për menaxhimin e borxhit shtetërorAL

SHPALLJE FITUESI :Regarding the selection of the Financial Advisor for the management of the state debt ENG

Guidelines for Applicant IPA 2017 “Support to Civil Society organizations for enhanced cooperation with state institutions in relation to the European Integration process” Ref.EuropeAid/168719/ID/ACT/AL

Urdherin nr.65/1, date 01.04.2020  “Per ndryshim te urdherit nr.65, date 06.03.2020 “Per fillimin e procesit te certifikimit te AB ne sektorin publik per sezonin 2020-2021

Financial Advisor – Terms of Reference – English

Keshilltari Financiar – Termat e References – Shqip

Announcement of winning proposals – Lead Managers 2020

Nr.5807 prot, date 24.03.2020  “Per shtyrjen e implementimit te Programit te Trajnimit te Vijueshem Profesional per Audituesit e Brendshem ne Sektorin Publik per vitin 2020

Urdheri Nr.65, date 6.3.2020 ”Per fillimin e Procesit te Certifikimit te Audituesve te Brendshem ne Sektorin Publik per Sezoni

Request For Proposal for Joint Lead Manager_For Publication_dt_24.02.2020

Raporti Paraprak i Permbledhur i koncesioneve-PPP

Pyetsor/Survey per mbledhjen e te dhenave e-commerce ne Shqiperi

Vacancy Announcement

Request For Proposal for Joint Lead Manager

Urdher i TVP viti 2020

PROGRAMI I TRAJNIMIT TE VIJUESHEM 2020 – Final

Njoftimi per perzgjedhjen e trajnereve

Llogari solidariteti per demet nga termeti 2019 per donacionet e shteteve

Postimi i artikujve fitues

13 GRANTS Contracts awarded during September 2019

Njoftim lidhur me marrjen pjese ne Tryezat e Diskutimit dhe Keshillimit ne kuader te procesit te integrimit Evropian

Per perzgjedhjen e anetareve te KKK

Website Thirrja – COSME dhe Dita Informuese

Application Form_ALB

WEB_Call4Articles_Announcement_ALB.docx

Application Form_ENG

WEB_Call4Articles_Announcement_Final_30Sept_ENG

Raport Progresi 2018 I Strategjise Kombetare per Punesim dhe Aftesi

Fatura e Arkëtimit për tarifën e regjistrimit për Auditimin e Brendshëm, Sezoni 2018-2019

Kontribute Vullnetare Emergjenca

Shpallja e procedurës së përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit të Pastrimit të Parave

Hapja e thirrjes se katert, ne kuader te programit te praktikave te punes

URDHER 352 : PER FILLIMIN E PROCESIT TE PERZGJEDHJES SE KANDIDATIT PER ANETAR TE BORDIT TE AMF-SE, NE FUNKSIONIN E NENDREJTORIT EKZEKUTIV TE AUTORITETIT

Raporti i parë i Monitorimit të Strategjise Ndersektoriale “Për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjes së tregut 2020”

Rezultatet e Testit Paraprak Moduli Baze 2, Certifikimi AB Sezoni 2018-2019

Rezultatet e Testimit – Moduli Baze 1 per Certifikimin e AB, Sezoni 2018-2019

Announcement

Lista Perfundimtare e Trajnerëve të Përzgjedur nga Komisioni i Kualifikimit për Certifikimin e AB Sezoni 2018-2019

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve te shpallur fitues, për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2018-2019.

Fatura për Arkëtim e tarifës për regjistrimin dhe pjesëmarrjen në procesin e certifikimit, sezoni 2018 – 2019.

Shpallja e propozimeve fituese mbi përzgjedhjen e Rregulluesit Kryesor

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e procesit të certifikimit Sezoni 2018-2019

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e procesit të certifikimit Sezoni 2018-2019

Informacion për ankandin, obigacione reference 5- vjecare

NJOFTIM PUNËSIMI- Koordinator ndërmjet Qendrave te Formimit Profesional dhe sipërmarrjes private – P.S.L.O

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2018

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Research Analyst (full time) “384-002 Research Analyst”

Lista Përfundimtare e kandidatëve për AB që duhet të ndjekin kursin e çertifikimit në sezonin e ri 2017-2018

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për Auditues të Brendshëm në sektorin publik, sezoni 2017-2018

Fatura e Arkëtimit për tarifën e regjistrimit për Auditimin e Brendshëm, Sezoni 2017-2018

Lista paraprake e kandidatëve që janë kualifikuar për të ndjekur kursin e çertifikimit 2017-2018

Komisioni i përzgjedhjes së Kompanive Audituese, për listim

Publication Form Request For Expression of Interest

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Project Assistant (full time) “384-002 Project Assistant”

TERMS OF REFERENCE NON-KEY EXPERT (NKE): Translator/Interpreter (English-Albanian) (full time)”384-002 Translator/Interpreter”

“Performanca dhe arritjet e Ministrisë së Financave për vitin 2016 – Nismat ligjore, Buxheti, Ecuria e Borxhit dhe Mbeshtetja Sociale”.

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk 

 Qualification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”

 Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Classification Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking”

Njoftim fituesi për Bashkimin e shoqërive “Admiral Sportwetten GmbH”, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” shpk

Winner Bidding Notice for “Admiral Sportwetten GmbH, & “ATSI”  spolka akcyjna &”Mc Networking” 

Njoftim kualifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Qualification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

Njoftim klasifikimi për Bashkimin e shoqërive “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress” shpk

Classification Notice for “Qualysoft&Comtrade “ d.o.o& Starsat International shpk & “Communication Progress”

 

Njoftim për shoqëritë audituese

Njoftim për fillimin e procesit të trajnimit të vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në detyrë në sektorin publik për vitin 2017

Njoftimi i shtyrjes së procedurës  konkuruese “Për ngritjen e sistemit të monitorimit on-line të lojrave të fatit në Republiken e Shqipërisë”

The announcement of the postponement of the competitive procedure “For the Operator who will build the “Central On-Line Monitoring System (Coms) For The Gambling Industry in the Republic of Albania”

Lista e rezultateve të kandidatëve për Testin e Modulit Specifik

Regjistri i Audituesve të Brendshëm të punësuar në sektorin publik, trajnuar në vitin 2016

Njoftim mbi Projektligjin “Për buxhetin faktik të Qeverisjes së Përgjithshme të vitit 2015”

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2016-2017.

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017.

Fatura për arkëtim, drejtoria e harmonizimit për auditin e brendshëm

Njoftim për vendimin e komisionit të kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik, datë 23.06.2016

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm që do të ndjekin procesin e çertifikimit në sezonin 2016-2017

Lista paraprake e kandidatëve për Trajnerë të procesit të çertifikimit të AB në sezonin 2016-2017

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” në linkun e mëposhtëm gjeni:

Listën me formularë të vetëdeklarimit dorëzuar pranë Burimeve Njerëzore

Urdhëri Nr.60, datë 11.05.2016 i Ministrit të Financave “ Për fillimin e procesit të certifikimit  të Audituesve të Brendshem  për sezonin 2016-2017”

Republic of Albania issues successful EUR 450 million 5 year international bond

The announcement of winning proposals regarding the selection of the Lead Managers who will lead the process of issuance of a eurobond

Shpallja e propozimit fitues lidhur me përzgjedhjen e Lead Manager që do drejtojë procesin e emetimit të Eurobondit

Mbi paketën fiskale 2016

Lista e Rezultateve Përfundimtare e Riprovimit të Modulit “Auditimi i Brendshëm”,kursi i certifikimit sezoni 2014-2015

Consulting Legal Service for issuance of a sovereign Euro -denominated bond

Contract notice eurobond

Njoftim Kontrate Eurobond

Dokumentacioni i shërbimit të konsulencës ligjore për emetimin e Eurobondit

Request for Proposal for an International Debt Isuee for the Republic of Albania

Shpallja e ofertës fituese lidhur me propozimet për transaksionin e huas mbështetur në instrumentin financiar të Bankës Botërore, Garancia e Bazuar në Politika (PBG)

MINISTRIA E FINANCAVE: ECURIA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR 10 MUJORIN 2015

 1. Çështje të mira
 2. Afmis documents
 3. Projekti “Strengthening Quality of Auditing and Reporting Project (SQARP) ” Albania
 4. Enhancing Capital Markets Supervision Capacities of the Albanian Financial Supervisory Authority Phase 2
 5. Request for expression of interest for “Technical assistance in filing and publication of statutory financial statements” EQ-FINREP
 6. Kerkesen per Shprehjen e Interesit dhe Termat e References  “International consultant to provide support POB’ inspections program for quality control of statutory audit in the financial statements of year 2018″
 7. Thirrje per propozim “Skema e IDEA-Grant në mbështetje të asprirantëve për sipërmarrës”
 8. Shpallje njoftimesh – Projekti ProSEED
 9. Vocational Education and Training through Innovation – Institutional Technical Assistance
 10. Second Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building Support to the Implementation of the Integrated Planning System (IPS2)
 11. Kerkesat per Shprehje te Interesit (REoI) dhe Termat e References For Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project
 12. Kerkesat per shprehje interesi per paketat e prokurimit te projektit “Development of Public Sector Accounting in Albania”32
 13. Aplikime per pozicione ne projektet Nderkufitare