Postuar më: 01/08/2019

Administrata Tatimore publikon rezultatet e zbatimit te Planit Operacional kunder informalitetit gjate muajit korrik

Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, znj. Delina Ibrahimaj, doli sot në një deklaratë për mediat, me anë të së cilës informoi opinionin publik lidhur me rezultatet e Planit Operacional në luftën kundër informalitetit, i cili po zbatohet në sektorët e konstatuar me risk: Hidrokarbure, Ndërtim dhe Hoteleri, me fokus kryesor të subjektet “biznes i madh”.

Gjatë muajit Korrik 2019, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore të angazhuara në zbatimin e Planit, ka kryer 1933 kontrolle, ndërsa janë konstatuar 803 shkelje të legjislacionit tatimor.

 

Deklarata e plotë e Drejtoreshës së Përgjithshme të Tatimeve:

Të nderuar përfaqësues të medias,

Jam këtu përpara jush, për t’ju njohur me bilancin e Planit Operacional kundër informalitetit gjatë muajit korrik dhe mënyrën sesi ai do të vijojë, i shtrirë në të gjithë sektorët e konstatuar me risk dhe me fokus kryesor te subjektet “biznes i madh”, kryesisht në Hidrokarbure, Ndërtim dhe Hoteleri.

Për arsye të specifikave të sezonit turistik, strukturat e Monitorimit në Terren, në bashkëpunim me DPD, Inspektoriatin e Punës, ISHTI, gjatë periudhës 01-31 Korrik, kanë kontrolluar 1,933 subjekte, ndërsa janë konstatuar 803 shkelje të legjislacionit tatimor.  Kemi identifikuar dhe po vazhdojmë të monitorojmë, regjistrimin e njësive akomoduese, deklarimin e punonjësve dhe respektimin e detyrimeve të tjera ligjore, për të vendosur rregullat e konkurencës së ndershme për të gjithë.

Shkeljet më kryesore renditen si më poshtë:

  • 108subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore, për të cilët është marrë masa e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre pranë QKB dhe organeve tatimore.
  • 195 tatimpagues të penalizuar për shkeljen e moslëshimit të kuponit tatimor (rasti i parë), ndërsa 15 tatimpaguesve u janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë).
  • 92 tatimpagues janë penalizuar pasi janë konstatuar me punonjës të padeklaruar.
  • 42 tatimpagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 26 të tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune.
  • 82 tatimpagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor. ​

Krahas strukturave të Monitorimit në terren, Hetimi Tatimor, gjatë muajit Korrik ka referuar mbi 30 dosje në prokurori, kryesisht me subjekte të mëdha që operojnë në fushën e ndërtimit dhe të hidrokarbureve.

Plani Operacional do të vazhdojë për goditjen e veprimtarisë së paligjshme në fushën e hidrokarbureve, ku janë të nevojshme vizita fiskale të thelluara për të identifikuar, parandaluar dhe luftuar evazionin fiskal, falsifikimin e dokumentave dhe ndërhyrjet në pompat e karburanteve.

Në lidhje me sistemet fiskale të karburanteve, në vijim të gjetjeve të Hetimit Tatimor, të cilat konkluduan në arrestimin e dy personave,  nga sot, me Urdhër të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, (DPM) do të kryejnë inspektime të përbashkëta pranë subjekteve të tregtimit të hidrokarbureve me qëllim verifikimin e përmbushjes së detyrimeve ligjore nga ana e tyre dhe çertifikimin e regjimit, i cili duhet të jetë automatik.

Inspektimi do të mbulojë të gjithë territorin e vendit,  në të gjitha pompat që mundësojnë ndryshimin e regjimit nga automatik në manual; për pompat e bllokuara nga strukturat e hetimit tatimor të evidentuara duke transmetuar në regjim manual; si dhe në të gjitha rastet e tjera;

Do të bëhet çertifikimi teknik dhe plumbçosja e tyre, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë nën mbikëqyrjen e Inspektoreve Tatimor.

Ky proces i çertifikimit të regjimit automatik në tregtimin e hidrokarbureve, është në vazhdën e Planit të gjerë operacional kundër informalitetit, i cili përgjatë gjithë muajit Gusht do të fokusohet tek karburantet, për të garantuar respektimin e rregullit “pa kupon s’ka karburant”, për të gjithë operatorët në këtë sektor, duke nisur nga më të mëdhenjtë deri tek më të vegjëlit.

I gjithë plani operacional  synon formalizimin e ekonomisë shqiptare me qëllim që paratë e konsumatorëve të shkojnë për përmirësimin e shërbimeve ndaj tyre, për investime në arsim, shëndetësi, infrastrukturë publike dhe jo në xhepat e bizneseve abuzuese,  të cilët cënojnë konkurencën e ndershme dhe mirqënien e individëve.

Do të jemi në vijimësi përpara jush, me një komunikim transparent dhe të rregullt mbi rezultatet e punës sonë.

Ju faleminderit!