Raporte monitorimi nga Ministrite e Linjes/Institucionet Qendrore 2020

http://kultura.gov.al/raporte-monitorimi-nga-ministria-e-kultures/
http://www.bujqesia.gov.al/monitorimi-i-buxhetit/
http://www.drejtesia.gov.al/raportime/
http://www.mb.gov.al/al/programi/programi-i-transparencesx
http://www.arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/
http://www.shendetesia.gov.al/tabelat-e-raportimit-per-intervalet-kohore-3-muaj-9-muaj-dhe-vjetore-si-dhe-relacionet-perkatese/
http://www.mjedisi.gov.al/al/ministria/buxheti-i-ministrise/raporte-monitorimi-buxhetor
http://www.hidaa.gov.al/raportime/
http://www.caa.gov.al/uploads/transparency/Buxheti.pdf
https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2020/04/Raport-monitorimi.pdfhttp://www.iskk.gov.al/wp-content/uploads/2017/03/Raporti-i-monitorimit.pdf
https://www.parlament.al/administrata/buxheti/
http://www.pp.gov.al/web/Raporte_per_Monitorimin_e_Performances_354_1.php#.WVO3mI9OKUm
http://new.nationalfilmcenter.gov.al/index.php/raporti-financiar/
http://www.klsh.org.al/web/Raporte_Monitorimi_218_1.php
http://www.kmshc.al/sq/content/raporte-t%C3%AB-financ%C3%ABs#.WVTF2GYcSM8
http://www.avokatipopullit.gov.al/sq/raporte-monitorimi
http://www.amshc.gov.al/web/raporte/monitorimi/
https://punetejashtme.gov.al/shpenzime-buxhetore/
https://www.infrastruktura.gov.al/programi-i-transparences-6/
http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/k%C3%ABrko-t%C3%AB-dh%C3%ABna/programi-i-transparenc%C3%ABs/buxheti-raporte-dhe-auditimi/
http://www.kpp.gov.al/ppadv/default.aspx?UR=https://www.google.com/
http://cec.org.al/programi-i-transparences/
http://www.mbrojtja.gov.al/index.php/politikat-e-sigurise/te-tjera-nga-mm/raporte-monitorimi