Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore

Misioni kryesor i QTATD është  edukimi fillestar e sistematik i  punonjësve të administratës tatimore dhe doganore me qëllim arritjen e objektivave strategjike të përgjithshme  qeverisëse dhe ato specifike të organeve fiskale  në përputhje me rregullat dhe dispozitat ligjore të QTATD dhe të tjerave në RSH. Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore