Postuar më: 21/09/2016

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, ‘Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”

Të rejat e fundit