Projekti “Implementimi i një Sistemi Modern të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe Inspektimi Financiar Publik në Shqipëri” financuar nga fondet IPA 2012