Parimet që udhëheqin Avokatin e Tatimpaguesve

Avokati i Tatimpaguesve, në ushtrimin e funksioneve dhe detyrave të tij në mbrojtje të të drejtave të tatimpaguesve, udhëhiqet kryesisht, por pa u kufizuar, nga parimet e:
– ligjshmërisë;
– paanësisë;
– konfidencialitetit;
– profesionalizmit.