Postuar më: 07/09/2023

Njoftim i shpallur date 7.9.2023

Bazuar në VKM nr. 262 datë 29.04.2022 “Për Miratimin në Parim të Marrëveshjes së Zbatimit Nr. IV, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, si Përfaqësuese e Qeverisë Gjermane dhe Agjenci Zbatuese për Programin “Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal, Nxitja e Punësimit dhe Arsimi dhe Formimi Profesional” (Proseed 2.0)”, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është përfituese e projektit ProSEED 2.0, zbatuar nga GIZ.

Në përputhje me aktivitetet e projektit, kërkohet rekrutimi i stafit për Njësinë e Zbatimit të projektit ProSEED 2.0 (PIU) për pozicionet e punës: 1 Drejtues i Njësisë së Zbatimit të Projektit dhe 1 Ekspert finance për kontabilitetin dhe raportimin dhe sipas detyrave të përcaktuara .

  1. Drejtuesi i Njësisë së Zbatimit të Projektit
  2. Ekspert finance

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR