Monitorimi 12-mujori 2019

Akademia e Shkencave-Komente monitorimi viti 2019

AMSHC-Komente monitorimi viti 2019

Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit-Komente Monitorimi viti 2019

Autoriteti Konkurrences-Komente monitorimi viti 2019

Avokati i Popullit -Komente monitorimi viti 2019

Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave-Komente monitorimi Viti 2019

Gjykata Kushtetuese-Komente Monitorimi viti 2019

ILDKPKP-Komente monitorimi viti 2019

Institucione te tjera qeveritare -Komente monitorimi viti 2019

Instituti i Statistikave – Komente mbi monitorimin viti 2019

Keshilli i Larte Gjyqesor -Komente Monitorimi viti 2019

Instituti i Studimeve per Krimet e Pasojat e Komunizmit-Komente-monitorimi viti 2019

Keshilli i Larte i Prokurorise – Komente mbi monitorimin viti 2019

KDIMDHP -Komente monitorimi viti 2019

Keshilli i ministrave -Komente monitorimi viti 2019

KLSH-Komente monitorimi viti 2019

KMSHC-Komente monitorimi viti 2019

Komisioneret Publike-Komente Monitorimi viti 2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit-Komente Monitorimi viti 2019

Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi-Komente monitorimi viti 2019

Komisioni i Prokurimit Publik – Komente mbi monitorimin viti 2019

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve – Komente mbi monitorimin Viti 2019

Kuvendi – Komente mbi monitorimin Viti 2019

Ministria Arsimit Sportit dhe Rinise-Komente monitorimi viti 2019

Ministria e Brendshme – Komente mbi monitorimin viti 2019

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural- Komente monitorimi Viti 2019

Ministria e Drejtesise- Komente monitorimi Viti 2019

Ministria e Kultures-Komente monitorimi viti 2019

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit- Komente mbi monitorimin viti 2019

Ministria Financave dhe Ekonomise-Komente Monitorimi viti 2019

Ministria Mbrojtjes-Komente Monitorimi viti 2019

Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme-Komente monitorimi Viti 2019

Ministria Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale -Komenete Monitorimi viti 2019

Presidenca-Komente monitorimi viti 2019

Prokuroria e Pergithshme – Komente mbi monitorimin Viti 2019

Shkolla Magjistratures -Komente Monitorimi-viti 2019