Postuar më: 03/12/2021

Ministrja Ibrahimaj: Ndryshimet në VKM për tregtinë në largësi synojnë mbrojtjen e konsumatorit

Qeveria miraton ndryshimet në VKM “Për kontratat e tregtimit në largësi të shërbimeve financiare për konsumatorët”

Këshilli i Ministrave miratoi projektvendimin për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 615, datë 7.9.2011 “Për kontratat e tregtimit në largësi të shërbimeve financiare për konsumatorët”.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, në komunikimin që pati me mediat pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, informoi se Projektvendimi synon mbrojtjen e interesave të konsumatorëve, në kushtet e zhvillimit të madh që ka njohur vitet e fundit tregtia online, përmes internetit apo telefonit.

Zhvillimi i këtyre formave të reja të shitjes së produkteve apo shërbimeve kërkon një rregullim të posaçëm legjislativ, duke përfshirë elementë të së drejtës kontraktore.  Ndërkohë, shtyllat kryesore në marrëdhëniet me konsumatorin janë: informimi parakontraktor; e drejta e heqjes dorë dhe përmbushja e detyrimeve të tregtarëve.

Ministrja theksoi se Projektvendimi i miratuar synon pikërisht përmirësimin e këtyre elementëve, duke bilancuar informacionin ndërmjet dy palëve dhe duke rritur nivelin e mbrojtjes së interesave ekonomike të konsumatorëve.  Për rrjedhojë, pritet gjithashtu një impakt pozitiv në rritjen e konkurrencës së ndershme në treg.

“Qeveria shqiptare është e dedikuar ndaj mbrojtjes së konsumatorit në të gjitha fushat, ndaj ofrimit të shërbimeve sa më cilësore, si shërbime të ofruara nga vetë qeveria, ashtu edhe shërbime të ofruara nga privatët, pasi qëllimi ynë kryesor është që blerjet të jenë të sigurta dhe konsumatori të jetë i sigurt”, u shpreh Ministrja Ibrahimaj.

 

Përmes ndryshimeve të miratuara:

  • Qartësohet përkufizimi i mjetit të komunikimit në largësi;
  • Konsolidohet lista e detyrimeve për informacion që duhet të japin tregtarët ndaj konsumatorëve si dhe qartësohen elementet që duhet të përmbajë kontrata midis dy palëve. Konsumatorët duhet të disponojnë informacion të mjaftueshëm për marrjen e një vendimi mbi blerjen e produkteve dhe shërbimeve në treg;
  • Parashikohet e drejta e heqjes dorë nga kontrata. Konsumatori do të ketë të drejtë të heqë dorë nga kontrata brenda 14 ditësh. Afati 14 ditor fillon nga dita kur konsumatori merr mallin në dorëzim, në rastin e produkteve, apo në ditën kur lidh kontratën, në rastin e shërbimeve. Konsumatorit nuk i mbahet asnjë shumë monetare për kthimin brenda këtij afati.

 

  • Gjejnë zbatim edhe dispozitat e ligjit mbi shërbimet e pagesave, duke bërë të mundur që konsumatori të jetë më i mbrojtur gjatë kryerjes së transaksioneve të pagesave për shërbimin në largësi.

 

Projektvendimi është hartuar edhe në linjë me zhvillimet që ka pësuar legjislacioni evropian dhe lidhet me detyrimin për përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të BE, sipas përcaktimeve të nenit 70 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.