Llogari bankare per dhurime

Numrat e llogarive: “ Kontribute vullnetare, COVID-19” në bankat e nivelit të dytë

 

Banka Credins
IBAN ne ALL (LEK): AL15 2121 1016 0000 0000 0134 8338
IBAN ne EUR : AL85 2121 1016 0000 0000 0134 8339
IBAN ne USD: AL31 2121 1016 0000 0000 0134 8341
IBAN ne CHF: AL74 2121 1016 0000 0000 0134 8343
IBAN ne GBP: AL04 2121 1016 0000 0000 0134 8342
IBAN ne AUD: AL20 2121 1016 0000 0000 0134 8345
SWIFT: CDISALTR
Banka Raiffeisen
IBAN ne ALL (LEK): AL62 2021 1006 0000 0000 0145 9590
IBAN ne EUR : AL47 2021 1006 0000 0000 1145 9590
IBAN ne USD: AL32 2021 1006 0000 0000 2145 9590
IBAN ne CHF: AL17 2021 1006 0000 0000 3145 9590
IBAN ne GBP: AL84 2021 1006 0000 0000 5145 9590
IBAN ne AUD: AL02 2021 1006 0000 0000 4145 9590
SWIFT: SGSBALTX
Banka ProCredit
IBAN ne ALL (LEK): AL32 2091 1122 0000 1213 6134 0001
IBAN ne EUR : AL21 2091 1122 0000 1213 6134 0102
IBAN ne USD: AL10 2091 1122 0000 1213 6134 0203
IBAN ne CHF: AL85 2091 1122 0000 1213 6134 0405
IBAN ne GBP: AL96 2091 1122 0000 1213 6134 0304
SWIFT: FEFAALTR
Banka Kombetare Tregtare
IBAN ne ALL (LEK): AL27 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLP
IBAN ne EUR : AL75 2051 1014 3288 86CL TJCF EURM
IBAN ne USD: AL28 2051 1014 3288 86CL TJCF USDB
IBAN ne CHF: AL54 2051 1014 3288 88CL TJCF CHFP
IBAN ne GBP: AL77 2051 1014 3288 88CL TJCF GBPC
IBAN ne AUD: AL29 2051 1014 3288 88CL TJCF AUDU
SWIFT: NCBAALTX
 

 

Tirana Bank

IBAN ne ALL (LEK): AL92 2061 1183 0000 0108 2000 0171
IBAN ne EUR : AL65 2061 1183 0000 0108 2000 0172
IBAN ne USD: AL38 2061 1183 0000 0108 2000 0173
IBAN ne CHF: AL11 2061 1183 0000 0108 2000 0174
IBAN ne GBP: AL54 2061 1183 0000 0108 2000 0176
IBAN ne AUD: AL81 2061 1183 0000 0108 2000 0175
SWIFT: TIRBALTR
 

Intesa SanPaolo

IBAN ne ALL (LEK): AL42 2081 1008 0000 0020 2453 0708
IBAN ne EUR : AL15 2081 1008 0000 0020 2453 0709
IBAN ne USD: AL85 2081 1008 0000 0020 2453 0710
IBAN ne CHF: AL58 2081 1008 0000 0020 2453 0711
IBAN ne GBP AL31 2081 1008 0000 0020 2453 0712
SWIFT: USAALALTR
Union Bank
IBAN ne ALL (LEK): AL27 2141 1209 0112 1009 2525 0114
IBAN ne EUR : AL21 2141 1209 0112 1009 2525 0125
IBAN ne USD: AL09 2141 1209 0112 1009 2525 0147
IBAN ne CHF AL19 2141 1209 0112 1009 2525 0258
IBAN ne GBP AL90 2141 1209 0112 1009 2525 0338
SWIFT: UNALALTR
Banka OTP
IBAN ne ALL (LEK): AL76 2131 1013 0000 0000 0187 1175
IBAN ne EUR : AL49 2131 1013 0000 0000 0187 1176
IBAN ne USD: AL38 2131 1013 0000 0000 0187 1180
IBAN ne CHF: AL46 2131 1013 0000 0000 0187 9378
IBAN ne GBP: AL24 2131 1013 0000 0000 0187 9386
SWIFT:

 

PUPPALTR
 

Banka Amerikane e Investimeve

IBAN ne ALL (LEK): AL42 2101 1012 0000 0000 0233 4789
IBAN ne EUR : AL15 21011012 0000 0000 0233 4790
IBAN ne USD: AL19 2101 1012 0000 0000 0233 4815
IBAN ne GBP: AL07 2101 1012 0000 0000 0233 4837
SWIFT: EMPOALTR
Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
IBAN ne ALL (LEK): AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422
IBAN ne EUR : AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422
IBAN ne USD: AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422
IBAN ne GBP: AL42 2031 0018 1701 0013 0000 0422
SWIFT: AAISALTR
Banka Alpha
IBAN ne ALL (LEK): AL02 9021 1364 0191 2500 0069 2532
IBAN ne EUR : AL61 9021 1364 0191 2500 0069 4477
IBAN ne USD: AL34 9021 1364 0191 2500 0069 5448
SWIFT: CRBAALTR

 

Banka e Pare e Investimeve (FIBANK)
IBAN në ALL (LEK):                                             AL03 2151 1000 ALL5 3000 1395 0300

IBAN në EUR:                                                        AL91 2151 1000 EUR5 3000 1395 0300

IBAN në USD:                                                        AL20 2151 1000 USD5 3000 1395 0300

IBAN ne GBP:                                                        AL12 2151 1000 GBP5 3000 1395 0300

SWIFT:                                                                    FINVALTR