Legjislacioni Tatimor

Regjimi tatimor në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga një paketë ligjesh, direktivash, rregulloresh, marrëveshjesh tatimore me vendet e tjera, të cilat paraqesin një përmbledhje të plotë të të gjitha llojeve, niveleve, llogaritjeve, procedurave, si dhe metodave dhe formave të kontrollit tatimor për taksat, tarifat dhe tatimet që përfshin sistemi tatimor shqiptar.

Ligjet kryesore në fushën e taksave dhe tatimeve në Shqipëri janë si më poshtë:

 

 

Ligjet e mësipërme janë të përditësuara deri në 04/02/2014.

Për më shumë detaje, shih faqen e internetit www.tatime.gov.al dhe www.dogana.gov.al