Legjislacioni

Metodologjia per Vleresimin e Bankave Zhvilluese te Tregut

Udhezim nr.28 date 10.10.2022 “Për një ndryshim në udhëzimin  Nr.31, Datë 26.12.2013 “Për Emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, të Obligacioneve Në Formë Regjistrimi” i ndryshuar.

Marrëveshja për organizimin e ankandeve të titujve të shtetit shqiptar, shlyerjen e veprimeve dhe mbajtjen e rregjistrit të këtyre titujve

Ligji nr. 181/2014, datë 24.12.2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9665, datë 18.12.2006”

VKM  Nr.253, datë 09.05.2018,  “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 182, datë 25.02.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurës për përzgjedhjen e rregulluesit kryesor (lead manager) dhe/ose huadhënësit për realizimin e huamarrjes me instrumente financiare në tregun e huaj

VKM Nr. 182, datë 25.02.2015, “Për përcaktimin e procedurës për përzgjedhjen e rregulluesit kryesor(Lead Manager) dhe/ose huadhënësit për realizimin e huamarrjes me instrumente financiare në tregun e huaj”

Udhëzim nr.30,datë 26.12.2013, “Për emetimin nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, të bonove të thesarit në formë regjistrimi”

Udhëzim nr.31,datë 26.12.2013, “Për emetimin nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, të obligacioneve në formë regjistrimi”

Udhëzimi Nr.21, Datë 22.06.2018, “Për disa shtesa në Udhëzimin Nr.31, Datë 26.12.2013, “Për emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, të Obligacioneve në formë regjistrimi”

U DH Ë Z I M Nr. 2  Datë 18.01.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR.31, DATË 26.12.2013 “PËR EMETIMIN NGA QEVERIA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË OBLIGACIONEVE NË FORMË REGJISTRIMI” TË NDRYSHUAR

Ligji nr.9896, datë 04.02.2008, “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 

Ligji nr.9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen Shtetërore, borxhin Shtetëror dhe garancitë Shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë” (PDF Format)