Historiku i Tatimeve

Shkalla tatimore

Personat juridikë dhe fizikë në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i tatimeve të mëposhtme:

Lloji i tatimit

Norma e tatimit

Tatimi mbi fitimin

15%

Tatimi mbi të ardhurat personale

10%

Tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi

Aplikohen shkallë progresive (0%-13%-23%)

Tatimi i mbajtur në burim

10%

Tatimi mbi vlerën e shtuar

20%

 

     Analiza e të Ardhurave në 20 vite (1992-2012)

  1. Legjislacioni Tatimor
  2. Tatimi mbi Fitimin
  3. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
  4. Tatimi mbi të ardhurat Personale
  5. Akciza
  6. Taksat Kombëtare
  7. Taksat Vendore