Drejtorinë për Zbatimin e Projekteve të Bankës Botërore dhe të Donatorëve të tjerë.

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura

 

Funksionet

Funksionet e saj janë:

1.Planifikimi dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit për projektet e Bankës Botërore dhe donatorëve të tjerë.
2.Koordinimi i procedurave për nënshkrimin e kontratave dhe monitorimin e zbatimit të tyre.
3.Menaxhimi financiar i projekteve të BB-së dhe donatorëve të tjerë.
4.Përgatitja e raportimeve periodike për Bankën Botërore dhe donatorët e tjerë lidhur me ecurinë e zbatimtit të projekteve.