Drejtorinë e Politikave Makroekonomike dhe Çështjeve Fiskale

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura 

Funksionet

1.Hartimin e politikave fiskale duke respektuar marrëveshjen e qeverisë shqiptare me FMN dhe detyrimeve të tjera mbi bazat e programit ekonomik dhe të analizave të thelluara të ekonomisë së vendit dhe të rajonit.
2.Në bashkëpunim me drejtori apo sektorë të tjerë të Ministrisë së Financave dhe të institucioneve në varësi, ndjek ecurinë e zbatimit të legjislacionit fiskal në përgjithësi dhe efektshmërisë e Paketës Fiskale në veçanti.
3.Në kuadër të marrëveshjeve për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, Drejtoria e politikave dhe e Marrëdhënieve Fiskale, ndjek me përparësi ecurinë e negociatave për lidhjen e tyre si dhe i propozon Ministrit të Financave, në bazë të fluksit të marrëdhënieve tregtare, se me cilat vende të lidhen këto marrëveshje