Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore

Drejtor i drejtorisë

 

Struktura

Funksionet:

Përgatitja e dokumentacionit të dërguar nga njësitë administruese të pronës për dhënien me qira të pasurive  shtetërore,  zhvillimi i procedurës së dhënies me qira si dhe lidhja e kontratave të qirasë.

Administrimi i të gjithë dokumentacionit për lidhjen e kontratave të qirasë prej fillimit të procesit deri në dorëzimin e objektit shtetëror të qiramarrësit dhe arkivimi i praktikës në arkivin e institucionit.

Ndjekja dhe monitorimi i kontratave të qirasë dhe enfiteozës për zbatimin e kushteve kontraktore në drejtim të realizimit të shlyerjes së detyrimit mujor, kushteve të marra përsipër për vlerat e  investimit  dhe numrin e të punësuarve në objektin e marrë me qira.

Shpallja e Zonave Teknologjike dhe të Zhvillimit Ekonomik.

Organizimi dhe mbikqyrja e punës për ndjekjen në vazhdimësi të procedurave ligjore për përzgjedhjen e zhvilluesit të TEDA.

Monitorimi dhe mbikqyrja e ndërtimit të zonës nga zhvilluesi dhe miratimi i përdoruesve të Zonave Teknologjike dhe të Zhvillimit Ekonomik.

Analiza e bilanceve të shoqërive aksionare dhe të përbashkëta, mbi bazën e të cilave  bëhet miratimi dhe propozimi i shpërndarjes së rezultatit të ushtrimit.

Monitorimi i procesit të hartimit dhe të realizimit të programeve vjetore afatshkurtër-afatmesëm dhe të parashikimeve të veçanta të zhvillimit të shoqërive tregtare me kapital shtetëror mbi 51 përqind.

Ndjekja e  realizimit të treguesve ekonomiko-financiare të shoqërive tregtare.

Monitorimi i “Dividendit” për Buxhetin e Shtetit.

Përgatitja e qëndrimeve te aksionarit Shtet për në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të Aksionarëve dhe të Ortakëve.

Ndjekja e  raporteve të kapitalit për shoqëritë me kapital pjesërisht shtetëror, ndjekja e ndryshimeve të kapitalit të shoqërive aksionare dhe përgatitja e praktikës për depozitimet në regjistrin tregtar.

 

 

Baza ligjore:

Ligji nr. 9789, datë 19.07.2007 “Për krijimin dhe funksionimin e Zonave të Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik’, i ndryshuar.

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

VKM nr.646, datë 22.07.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve të përzgjedhjes së zhvilluesit në Zonën e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik”.

VKM nr. 54, date 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar.

Udhëzimi nr. 13, datë 26.04.2018, “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar”.