Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Misioni i Administratës Tatimore është të kontribuojë në mbulimin e shpenzimeve publike të qeverisë, përmes mbledhjes efektive dhe efikase të të ardhurave tatimore, kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe taksave.
Krahas kësaj, institucioni ynë siguron informacion, në mbështetje të hartimit të politikave ekonomike të qeverisë.
Për arritjen e këtyre qëllimeve, Administratës Tatimore i asiston tatimpaguesit me shërbime të cilësisë së lartë, në mënyrë që ata t’i përmbushin vetë detyrimet e tyre fiskale sipas legjislacionit. Në të njëjtën kohë, Administratës Tatimore vepron kundër atyre sjellja e të cilëve nuk është në përmbushje të kërkesave ligjore. Për më shumë informacion klikoni në linkun:

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve