Drejtoria e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura

Funksionet

Funksionet e saj janë:

1.Tenderimi i fondeve IPA të financuara nga BE (sipas procedurave të PRAG dhe të manualit të brendshëm të CFCU).
2.Sigurimi i cilesise dhe përputhshmërisë së dokumentacionit të tenderimit me rregullat e PRAG.
3.Monitorimi i zbatimit të kontratave.
4.Kryerja e kërkesave për fonde tek Fondi Kombëtar.
5.Pagesat kundrejt kontraktorëve.
6.Raportimi financiar i projekteve.
7.Niveli i parë i kontrollit për shpenzimet e projekteve shqiptare përfitues të programeve të bashkëpunimit rajonal dhe nderkufitare.
8.Kontrolli i sistemit të menaxhimit në CFCU dhe në strukturat IPA në ministritë e linjës.
9.Ndjekja dhe raportimi i parregullsive dhe risqeve gjate zbatimit te projekteve per CFCU dhe strukturat e SPO-së/ Drejtuesit e Njesive IPA në institucionet perfituese.