Detyrimet e Prapambetura – 2015

Përmbledhëse e ecurisë së shlyerjes së detyrimeve të prapambetura deri më datë 31_12_2015

LISTAT E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA

• Rimbursimi i TVSH deri më datë 31.12.2015

• Rimbursimi i tatim-fitimit deri më datë 31.12.2015

• Rimbursimi i akcizes deri më datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për investimet publike deri më datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet korente mallra dhe shërbime deri më  datë 31.12.2015

• Shlyerjet e detyrimeve të prapambetura për Kategorinë të tjera (Vendime Gjygjësore, Shpronësime, etj )  deri më datë 31.12.2015

• Lista e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet operative llogaritë ekonomike 600-606 (E konsideruar e rregullt)

• Lista e detyrimeve të prapambetura për shpenzimet operative llogaritë ekonomike 600-606, e konsideruar Jo e rregullt (Për VERIFIKIM dhe PLOTËSIM)

• Lista paraprake e përditësuar e detyrimeve të prapambetura për investime publike (E konsideruar e rregullt)

• Lista paraprake e përditësuar e detyrimeve të prapambetura për investime publike, e konsideruar Jo e rregullt (Për VERIFIKIM dhe PLOTËSIM)

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Maj– Gusht 2015

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Janar – Prill 2015

• Informacion mbi detyrimet e prapambetura të krijuara rishtaz, Tetor – Dhjetor 2014

• Masa për monitorimin hap pas hapi të procesit të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura

• Informacion mbi detyrimet e krijuara rishtazi Janar- Dhjetor 2015

————————————————————————————————————