Aplikime për punë

813  Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive  

731 Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave

732 Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave

728 Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë për Zbatimin e Projekteve të BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave

729 Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimit të Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB dhe Donatorëve të Tjerë, në Ministrinë e Financave

730 Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Prokurimeve, në Drejtorinë për Zbatimin e Projekteve të BB-së dhe Donatorëve të tjetrë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave

724 Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, dega Financë – Kontabilitet. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

725 Lloji i diplomës “Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Informatike/Shkenca Kompjuterike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

726  Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndërtimi”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

727 Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

722 Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Financiar, në Drejtorië e Fondit Kombëtar, në Ministrinë e Financave

723 Përgjegjës i Sektorit të Kontabilitetit, në Drejtorinë Fondit Kombëtar, në Ministria e Financave

718  Drejtor – Zyra (Drejtoria) Mbështetëse ZKA, Ministria e Financave

717  Drejtor i Drejtorisë së Fondit Kombëtar në Ministrinë e Financave

719 Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

720 Lloji i diplomës “Shkenca juridike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”