Ankesat që nuk mund t’i shqyrtojmë

Janë jashtë kompetencës së Avokatit të Tatimpaguesve, kërkesat që lidhen me:

– trajtimin e rasteve që lidhen me një vlerësim tatimor, përveç kur janë zbatuar gabim procedurat që lidhen me këtë vlerësim;
– trajtimin e rasteve që janë nën hetim tatimor.