Postuar më: 27/07/2018

Akti Normativ i Buxhetit 2018, nxitje e mëtejshme e investimeve publike, asnjë ndryshim në të ardhura dhe deficit. Akomodohet paketa e solidaritetit e fundvitit

 

Akti Normativ i Buxhetit 2018, nxitje e mëtejshme e investimeve publike, asnjë ndryshim në të ardhura dhe deficit. Akomodohet paketa e solidaritetit e fundvitit

 

Këshilli i Ministrave miratoi ditën e djeshme Aktin Normativ të Buxhetit të vitit 2018. Arsyet për këtë ndërhyrje në buxhet përmes Aktit Normativ, lidhen me disa elementë kryesorë:

  • Nxitja e mëtejshme e realizimit të investimeve publike dhe rritjes së eficencës së përdorimit të burimeve përmes rialokimeve dhe shtesave në favor të projekteve me ecuri më të mirë;
  • Akomodimi i paketës së solidaritetit për pensionistët dhe familjet në nevojë që avancohet në fundvit.

Treguesit makroekonomikë dhe performanca e ekonomisë gjatë 6-mujorit është plotësisht në linjë me parashikimet fillestare dhe objektivat e buxhetit 2018, tejet e rëndësishme kjo për konsolidimin e qëndrueshmërisë së financave publike dhe stabilitetit makroekonomik të vendit. Konkretisht:

  • Niveli i deficitit të përgjithshëm fiskal mbetet i pandryshuar në nivelin prej 2% të PBB, sikurse ishte programuar në ligjin fillestar të buxhetit;
  • Balanca primare pozitive mbahet e pandryshuar (pra me suficit), ekzaktësisht sa niveli i programuar në ligjin fillestar të buxhetit;
  • Garantohet pozicioni pozitiv dhe i lartë i balancës korente fiskale ose sic njihet ndryshe ”rregulli i artë” në nivelin e prej 3.3% të PBB, madje me një përmirësim të lehtë edhe nga buxheti fillestar, si rrjedhojë e investimeve më të larta dhe mbajtjes konstant të deficitit.

Ndryshimet e realizuara me Aktin Normativ janë:

  • Akomodimi i një bonusi vjetor shtesë për pensionistët me një vlerë totale në buxhet prej 3 miliard Lekë (rreth 30 milion dollarë).
  • Realizon ri-alokime në investimet publike e cila do të rrisë eficencën e ekzekutimit të tyre.
  • Përvec ri-alokimive midis zërave të ndryshëm të investimeve publike, në total mundësohet edhe një rritje e tyre krahasuar me buxhetin fillestar prej rreth 300 milion Lekë (ose rreth 3 milion dollarë). Investimet publike totale të qeverisë qëndrore në këtë AN arrijnë tashmë në nivelin e 86.7 miliard Lekë (rreth 860 milion dollarë) duke arritur nivelin e 5.3% në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) nga 5.2% që ishte programuar në ligjin fillestar të buxhetit.
  • Sistemi i energjisë elektrike merr një pjesë kryesore të shtesës së investimeve publike me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të sistemit. Por njëkohësisht, situata financiare e koorporateva energjitike e përmirësuar ndjeshëm së fundmi, do të mundësojë në këtë vit kthimin e një pjesë të huasë së marrë vitet e mëparshme nga buxheti i shtetit, e reflektuar në vlerën prej 1 miliard Lekë (rreth 10 milion dollarë) në këtë AN.

Pas miratimit në Këshillin e Ministrave, Akti Normativ, bazuar nenin 101 të Kushtetutës do të dërgohet në Parlament për fillimin e procedurave parlamentare që e kthejnë atë në ligj brenda afatit kohor të përcsktuar prej 45 ditësh.

Të rejat e fundit