Treguesit Fiskal sipas Buxhetit të Konsoliduar

 tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar.
Në kolonat e tabelës janë vendosur vitet, kurse në rreshtat e saj shifrat që u korrespondojnë muajve të vitit.

 

Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Treguesit Fiskal Mujor Viti

2022

Viti 2021 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009
12 Mujor     pdf perfundimtare exel perfundimtare pdf  perfundimtare excel perfundimtare pdf excel perfundimtare perfundimtare pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
11 Mujor pdf perfundimtare  excel perfundimtar pdf exel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare excel perfundimtare  pdf pdf përfundimtare paraprak  klik klik klik klik klik klik
10 Mujor

pdf perfundimtare

 Excel perfundimtare

 

pdf excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare  excel perfundimtare  pdf  excel pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 9  Mujor pdf perfundimtare  excel perfundimtare pdf excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf paraprake excel paraprake  pdf pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 8  Mujor pdf perfundimtare excel perfundimtare  pdf  excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare excelperfundimtare   pdf perfundimtare pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 7  Mujor pdf perfundimtare excel perfundimtare  pdf excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare excel  pdf përfundimtare  përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 6  Mujor  pdf
 excel pdf excel pdf  paraprake excel paraprake pdf perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare excel pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 5  Mujor     pdf excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare excel pdf përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 4  Mujor pdf perfundimtar excel perfundimtar pdf excel pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare paraprak përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 3  Mujor  pdf perfundimtar  exel perfundimtar pdf excel  pdf perfundimtare excel perfundimtare pdf  perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 2  Mujor  pdf perfundimtar  exel perfundimtar pdf  excel
pdf perfundimtare excel perfundimtare  pdf perfundimtare excel perfundimtare përfundimtare përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik
 1  Mujor  pdf exel  pdf 

 

excel  pdf            excel pdf perfudnimtare excel perfundimtare perfundimtare përfundimtare përfundimtare paraprak klik klik klik klik klik klik

*Shënim:Të dhënat e treguesve fiskalë të konsoliduar për të ardhurat tatimore prej datës 01.01.2015 janë mbi bazë statistikore, për shkak të konsolidimit të operimit të sistemit të ri CATS në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

 

Për treguesit fiskale të viteve të mëparshem shkarkoni dokumentet e mëposhtme: