Debt Indicators

Debt Indicators

 

Public debt Indicators of the general government are published every three months in the official website of the Ministry of Finance. For the first quarter to the third, Debt Indicators are published no later than the end of the next month. For the fourth quarter Debt Indicators are published according to the instruction of the Minister of Finance for the closing of the reporting year.

Debt Indicators as of June 30, 2014

Në tabelën e mëposhtme janë dhënë treguesit e borxhit për periudhën 2010 – 2014. Në fund të faqes japen treguesit më të vjetër të borxhit.

 

Debt Indicators Year 2018 Year 2017 Year 2016  Year 2015  Year 2014 Year 2013 Year 2012 Year 2011 Year 2010 Year 2009
3 months klik klik klik klik klik klik klik klik klik
6 months klik klik klik klik klik klik klik klik
9 months klik klik klik klik klik klik klik klik klik
12 months klik klik klik klik klik klik klik klik klik