Tatimi mbi të Ardhurat Personale nga paga

    Tatimi mbi të Ardhurat Personale nga paga është si më poshtë:

E ardhura e tatueshme
(në lekë/muaj)

Përqindje

Nga

 Deri në (përfshirë)

0

30 000

zero për qind

30 001

130 000

+ 13 për qind të shumës mbi 30 000 lekë

130 001

Më tepër

13 000 lekë + 23 për qind të shumës mbi
130 000 lekë

 

Për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale, lutem hapni file në EXEL bashkëlidhur dhe në kolonën “Paga Bruto” fusni pagën tuaj. Në kolonat në vazhdimin do t’ju shfaqen taksat që mbahen nga paga juaj

 

 

Për të gjitha llojet e tjera të tatimit mbi të ardhurat personale aplikohet shkalla tatimore 10%.

Norma e tatimit mbi të ardhurat personale ndër vite është si më poshtë: