Postuar më: 16/01/2020

Ministrja Denaj nënshkruan marrëveshjen me Bankën Botërore për rritjen e pjesëmarrjes së gruas në tregun e punës dhe kapitalit

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Anila Denaj nënshkroi në Vjenë, marrëveshjen me Bankën Botërore për programin e barazisë gjinore dhe aksesin e grave në ekonomi. Kjo marrëveshje ofron një shumë prej 9,1 Milion Eur në funksion të angazhimit të  politikave për zhvillim për rritjen e pjesëmarrjes së gruas në tregun e punës dhe kapitalit,

Programi në tërësinë e tij është rezultat i bashkëpunimit të Qeverisë Shqiptare me Bankën Botërore dhe Agjencinë Franceze për Zhvillim.

“Nëpërmjet kësaj marrëveshje synojmë intensifikimin e politikëbërjes dhe instrumentave për të mundësuar aksesin e gruas në tregun e punës dhe në tregjet financiare, si një forcë shumë e rëndësishme për të zhvilluar ekonominë, për të zhvilluar sipërmarrjen dhe për të rritur Produktin e Brendshëm Bruto për frymë”, u shpreh Ministrja Denaj pas nënshkrimit të Marrëveshjes me BB.

Banka Botërore vlerëson se Shqipëria humb çdo vit 20 për qind të PBB-së së saj për frymë për shkak të shkallës së ulët të pjesëmarrjes së femrave në forcat e punës, mbipërfaqësimit të grave në sektorë të keqpaguar dhe hendekun e pagave mesatare për gratë dhe burrat në pozicione të ngjashme.

Ministrja Denaj theksoi se kjo pabarazi në tregun e punës është rezultat i zhvillimeve shumëvjeçare dhe trashëgohet edhe në vende të tjera, e jo vetëm në vende si Shqipëria.

Megjithatë, sipas znj. Denaj, është shumë e rëndësishme që politika të trajtojë si prioritet barazinë gjinore, e sidomos barazinë gjinore në tregun e punës, në mënyrë për të mundësuar të ardhura të barabarta pavarësisht përkatësisë gjinore.

“Me mbështetjen e Bankës Botërore, Shqipëria ka ecur përpara në shumë reforma dhe besojmë se kjo do të jetë një reformë e suksesshme. E kemi nisur mbarë dhe besojmë që kemi akoma shumë për të bërë, por politikëbërja në këtë drejtim është kyç për një sukses të gjithë reformës në vijim”, tha Ministrja.

Në bazë të marrëveshjes, objektivat për zhvillim të programit synojnë mbështetjen e përpjekjeve të qeverisë shqiptare për të përmirësuar kuadrin e politikave për akses të barabartë gjinor në mundësitë ekonomike duke u përqendruar te: rritja e aksesit të grave në pasuri; vendosja e rregullave të barabarta të lojës për rritjen e mundësive për gratë në tregun e punës; dhe forcimi i rregullave institutionale për një politikëbërje të informuar gjinore.

Kjo marrëveshje do të mobilizojë 50 milion euro financim nga Agjencia Franceze e Zhvillimit (AFD) dhe një grant teknik nga AFD për të mbështetur zbatimin e programit.