Projekte me financime nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit(IADSA)

Nga viti 2013 deri më tani, nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit(IADSA) janë financuar më shumë se 42 projekte me një vlerë totale rreth 15 milionë euro, nga të cilat kanë përfituar 28 bashki në të gjithë vendin. Afati për aplikimet për thirrjen e pestë është data 21 Nëntor 2016. Kliko në hartë mbi bashkinë specifike për të kuptuar më shumë rreth projekteve që janë përkrahur kudo në vend.

Bulqizë Cërrik Delvinë Dibër Elbasan Fier Fushë Arrëz Gramsh Has Kolonjë Korçë Krujë Lushnjë Libohovë Mat Maliq Peqin Përmet Pukë Skrapar Shkodër Tiranë Vau i Dejës Vlorë Himarë Këlcyrë
Bashkitë

Bashkia Skrapar

Shuma e financuar:

50 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Gjashtӫ pika turistike tӫ fuqizuara nӫ Skrapar,nӫpӫrmjet ndӫrhyrjeve fizike infrastrukturore dhe mӫ shumӫ se 50 familje tӫ fuqizuara nӫpӫrmjet trajnimeve dhe fuqizimit tӫ kapaciteteve turistike

Bashkia Skrapar

Shuma e financuar:

50 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Gjashtӫ pika turistike tӫ fuqizuara nӫ Skrapar,nӫpӫrmjet ndӫrhyrjeve fizike infrastrukturore dhe mӫ shumӫ se 50 familje tӫ fuqizuara nӫpӫrmjet trajnimeve dhe fuqizimit tӫ kapaciteteve turistike

Bashkia Fier

Shuma e financuar:

59 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Njӫ qendӫr pӫr fӫmijӫt me aftӫsi tӫ kufizuar totalisht e rikonstruktuar dhe e pajisur nӫ Bashkinӫ e Fierit, e cila shӫrben mӫ shumӫ se 60 fӫmijӫ dhe i pӫrgjigjet nevojave tӫ gjithӫ qarkut tӫ Fierit

Shuma e financuar:

66 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rinovimi i Teatrit të qytetit të Fierit, fuqizimi i 3 qendrave rinore me pajisje moderne, 600 fëmijë dhe të rinj të përfshirë në arsimimin joformal dhe aktivitete kulturore, përmirësimi i kushteve të 70 fëmijëve Rom dhe 30 fëmijëve me aftësi të kufizuara

Bashkia Tiranë

Shuma e financuar:

63 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Qendӫr pӫr arsimin profesional e rikonstruktuar totalisht nӫ Tiranӫ ,me teknologjinӫ mӫ moderne, pӫr ti ardhur nӫ ndihmӫ industrisӫ sӫ sektorit tӫ prodhimi tӫ kӫpucӫve. Mӫ shumӫ se 1000 tӫ rinj tӫ pӫrfitonӫ nga kjo mundӫsi.

Shuma e financuar:

62 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Informatizimi i sistemit te recetave (IHIS); njӫ çasje moderne pӫr transparencӫ dhe llogaridhӫnie nӫ Shӫndetӫsinӫ Publike Shqiptare

Shuma e financuar:

59 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Pajisja me 415 tableta për fëmijët që kanë pengesa në të dëgjim dhe një platformë multimediale për të mundësuar përfshirjen e tyre në shoqëri

Shuma e financuar:

69 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe përfshirja sociale e 60 familjeve Rom të vendosura në zonën e Shkozës përmes krijimit të strukturave të reja të përshtatshme dhe hapësirave të nevojshme sociale

Shuma e financuar:

54 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Zbatimi i modelit “Shkolla si Komunitet” në 6 shkolla të mesme, Vlorë, Dibër, Korçë, Shkodër dhe Tiranë .

Shuma e financuar:

70 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe decentralizimimi i shërbimeve sociale në qendrat residenciale në Tiranë dhe Shkodër nëpërmjet zbatimit të shërbimeve dhe praktikave inovative

Shuma e financuar:

47 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksion dhe pajisje me aparatura kemioterapie te repartit te Onkologjisë te Spitali Nëna Terezë si dhe një fushatë sensibilizimi për parandalimin e kancerit në gji te femrat

Shuma e financuar:

65 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi i shërbimeve të Urgjencës në 5 spitale publike të zonës bregdetare, Shkodër, Lezhë, Durrës, Vlorë dhe Sarandë.

Shuma e financuar:

66 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Nxitja dhe mbështetja e programeve te qëndrueshme të punësimit për të rinjtë duke rritur përfshirjen e tyre në sipërmarrjen TIK, ndërtimit të kapaciteteve dhe rritjes së veprimtarisë sipërmarrëse, të start-up dhe bizneseve te vogla dhe te mesme

Shuma e financuar:

52 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Nxitja e zhvillimit territorial përmes ruajtjes dhe vlerësimit të trashëgimisë historike dhe kulturore të Shqipërisë, nëpërmjet shfrytëzimit të saj në favor të turizmit të qëndrueshëm. Rikualifikimi I Bunkerit nëntokësor të Ministrisë së Brendshme dhe shndërrimi i tij në një infrastrukturë të mirëfilltë turistike

Shuma e financuar:

68 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi I kushteve dhe pajisja me reagentë për përmirësimin e testimin të gjakut gjatë transfuzionit në nivel kombëtar - Qendra Kombëtare e Transfuzionit të gjakut

Bashkia Mat

Shuma e financuar:

62 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Një qendӫr sociale e rikonstruktuar totalisht dhe banesa pӫr mӫ shumӫ se 30 familje tӫ komunitetit rom, tӫ ndӫrtuara tӫ reja

Bashkia Bulqizë

Shuma e financuar:

57 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksioni total i shkollës 9 vjeçare "Xhevdet Doda" sipas standarteve bashkëkohore në shërbim të komunitetit

Bashkia Pukë

Shuma e financuar:

40 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksion i kopshtit "Erjola Luka" dhe i një qendre sociale

Bashkia Himarë

Shuma e financuar:

40 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Studimi i detajuar për rindërtimin dhe restaurimin e ndërtesave ekzistuese arkitektonike, duke krijuar një ansambël unik të bazuar në traditën e arkitekturës lokale në zonën e Himarës

Bashkia Elbasan

Shuma e financuar:

70 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruktimi i tetë shkollave 9-vjeçare dhe ndërtimi i një ure të re

Bashkia Korçë

Shuma e financuar:

63 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Inkubator biznesi pӫr start-up tӫ reja dhe krijimi i njӫ tregu tӫ mbyllur pӫr rreth 150 tregtarӫ nӫ Korçӫ

Shuma e financuar:

36 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare në fshatin Floq.

Bashkia Këlcyrë

Shuma e financuar:

28 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksion i ish pallatit të kulturës dhe konvertimi i tij në një qendër rinore polifunksionale

Bashkia Fushë Arrëz

Shuma e financuar:

46 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksion i plotë i një shkolle 9 vjecare

Bashkia Gramsh

Shuma e financuar:

43 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rehabilitimi i qendrës së qytetit dhe fuqizimi I kapaciteteve turistike

Bashkia Has

Shuma e financuar:

58 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Ndertimi i palestrës së shkollës 9 vjecare dhe të mesme të Hasit, rikonstruksioni i një qendre rinore

Bashkia Peqin

Shuma e financuar:

35 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Krijimi i modeleve të reja në mbështetje të përfshirjes sociale të personave me aftësi të kufizuara, në qytetin e Peqinit, nëpërmjet kombinimit të garantimit aksesueshmërisë dhe aktiviteteve kulturore

Bashkia Cërrik

Shuma e financuar:

52 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi aftësive të duhura të fermerëve dhe mbështetja e tyre në përballjen me tregun në zonën e Cerrikut. Ndërtimi i një pike grumbullimi bujqësore për fshatarët e zones

Bashkia Shkodër

Shuma e financuar:

63 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rritja e shkallës së punësimit në rajonin e Shkodrës nëpërmjet futjes së instrumenteve të reja në sektorin e mekanikës dhe mekatronikës dhe rritjes së ndërveprimit të shkollave profesionale dhe tregut të punës

Shuma e financuar:

43 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Hapja e një qendre rinore në qytetin e Shkodrës dedikuar promovimit dhe përfshirjes artistike, kulturore dhe sociale të të rinjëve

Shuma e financuar:

70 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe decentralizimimi i shërbimeve sociale në qendrat residenciale në Tiranë dhe Shkodër nëpërmjet zbatimit të shërbimeve dhe praktikave inovative

Bashkia Libohovë

Shuma e financuar:

40 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Ndihma e prindërve në nevojë - krijimi i një qendre kujdesi për prindërit e ndodhur në kushte jo të favorshme ekonomike dhe sociale

Bashkia Vau i Dejës

Shuma e financuar:

36 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Modernizimi i ndërmarrjeve bujqësore familjare duke i shndërruar ato në ndërmarrje të mirëfillta bujqësore në Kallmet e Gruemirë. Mbështetje sektorit të prodhuesve lokal të rrushit

Bashkia Përmet

Shuma e financuar:

41 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rritja e përfshirjes sociale dhe fuqizimi ekonomik I grupeve të prekshme, të grave dhe të rinjve të papunë në zonat rurale të Përmetit. Fuqizimi i kapaciteteve pritëse nëpërmjet trajnimeve, mini granteve dhe ndërtimit të paketave turistike me bazë lokale

Bashkia Dibër

Shuma e financuar:

46 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rikonstruksioni i shkollës fillore të Komunës Melan

Bashkia Maliq

Shuma e financuar:

46 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Ndërtimi i tre urave në fshatrat Dushar, Zerec dhe Osojë si dhe një rrugë hyrëse në Moglicë dhe pajisja e Komunes Moglice me një mjet autoambulance të vogël

Bashkia Kolonjë

Shuma e financuar:

43 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Menaxhimi I burimeve pyjore ne baze komuniteti per te rritur te ardhurat e familjeve te Komunes Barmash, Ersekë; 2.8 ha tokë e pyllëzuar me 600 fidanë arrash në mbrojtje të ekosistemeve natyrore dhe pyjore.

Bashkia Lushnjë

Shuma e financuar:

51 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Një shkollë 9-vjeçare e rikonstruktuar totalisht sipas standarteve bashkëkohore

Bashkia Delvinë

Shuma e financuar:

35 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Një qendër sociale dhe një kopësht fëmijësh të rikonstruktuar totalisht

Bashkia Krujë

Shuma e financuar:

45 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Rritja e mbështetjes për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, sistemin parësor shëndetësor dhe cilësinë e shërbimeve të kujdesit shoqëror; Rehabilitimi I infrastruktures urbane (troture, rrugë, ndriçim) në një lagje periferike të banuar nga komuniteti Rom

Bashkia Vlorë

Shuma e financuar:

53 milion lekëe lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Zhvillim turistik i qarkut të Vlorës, ngritja e 3 info pointeve turistike, hartimi i strategjisë kombëtare të turizmit

Shuma e financuar:

41 milion lekë

Sektori/pӫrshkrim i shkurtӫr:

Një shkollë 9-vjeçare dhe një kopësht të ndërtuar dhe të pajisur totalisht