Pagesat për ish të dënuarit politik të regjimit komunist

Lista emerore e perfituesve te cilet i ka kaluar pagesa ne banke (ne harkun kohor 2016-2017), por numrat e tyre te llogarise kane qene te mbyllur. Perfituesit duhet te dorezojne numra te rinj te llogarive bankare (Aktiv) brenda nje afati 30 ditor nga data 29.05.2018

Lista emërore e përfituesve, të cilëve i ka kaluar pagesa në bankë dhe duhet të depozitojnë numra llogarie të rinj në të njëjtën bankë (sepse numrat e meparshem jane mbyllur), si dhe duhet t’i dorëzojnë brenda një afati 15 ditor nga dt 10.05.2018

Lista emërore e përfituesve, të cilëve i ka kaluar pagesa në bankë dhe duhet të depozitojnë numra llogarie të rinj në të njëjtën bankë (sepse ekzistueset janë mbyllur nga bankat), si dhe duhet t’i dorëzojnë brenda një afati 15 ditor nga dt 30.03.2018

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 1 dhe të 2) të cilët duhet të dorëzojne dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 29.01.2018.

Lista me përfituesit të cilët janë në radhë për këstin e tyre të dytë të cilët duhet të përditësojnë numrin e llogarisë bankare si dhe të dorëzojnë fotokopje të mjetit të identifikimit.

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 2) të cilët duhet të dorëzojnë dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 18.12.2017.

Lista e radhës me trashëgimtarë (për këst të 1 dhe të 2) të cilët duhet të dorëzojne dokumentat e kërkuara brenda 3 muajve nga data e publikimit 04.12.2017.

Lista e trashëgimtareve të cilët janë në radhë për pagesë për këstin e dytë dhe duhet të përditësojnë dokumentacionin e tyre

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 13.11.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 30.10.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 04.10.2017

Lista e shqyrtimeve të dosjeve me trashëgimtarë për këst të parë dhe për këst të dytë, të cilët duhet të depozitojnë mungesat brenda 3 muajve nga data e publikimit 05.09.2017

Lista e dosjeve të shqyrtuara të cilat duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda një afati 3 mujor

Lista e personave që duhet të sjellin numër të ri llogarie bankare dhe lista e personave që duhet të sjellin çertifkate personale

Lista me trashëgimtare të cilët i kanë lekët pending në bankë dhe duhet të depozitojnë numra llogarie të rinj (sepse ekzistueset janë mbyllur nga bankat) brenda një afati 10 ditor nga dt.22.05.2017

Njoftimi i çeljes së këstit të tetë për kategorinë parësore, të cilët duhet të depozitojnë dokumentacionit e nevojshëm

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e publikimit për kategorinë joparësore, trashëgimtarë, të cilët duhet të sjellin dokumentacionin e munguar brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit

Lista e kategorisë joparësore, trashegimtarë të pagesave të prapambetura të cilat duhet të sjellin dokumentacionin e nevojshëm (në bazë të shqyrtimit të juristit) brenda një afati 3 mujor.

Dosjet e kategorisë parësore të refuzuara nga juristi për mungesë dokumentacioni, për këstin e 7 (shtatë) takues nga dëmshpërblimi financiar

Lista me dosjet e kategorisë joparësore, trashëgimtarë për këst të parë dhe të dytë

Lista me dosjet e individëve të kategorisë parësore, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionet (certificatë personale + Nr i përditesuar i llogarisë bankare) e domosdoshme për procesimin e kësteve të prapambetur, respektivisht këst të 4, të 5 dhe të 6

Njoftimi për pagesën e këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë

Lista e individëve që duhet të dorëzojne dokumentacionin për procesimin e pagesave këstit 7 për ish-të përndjekurit politikë