Tarifat dhe Taksat e përkohshme

Këshilli  bashkiak ose komunal, në rastet kur e sheh të nevojshme, mund të vendosë taksa dhe tarifa me karakter të përkohshëm, të cilat janë në interes të përbashkët të popullsisë që jeton në territorin nën juridiksionin e bashkisë apo të komunës.